Dohoda o užití fotografií a podmínky soutěže

Dohoda se uzavírá mezi poskytovatelem fotografie (dále Poskytovatel) a DUP – družstvo, závod pivovar POUTNÍK (dále Nabyvatel).

Poskytovatelem se rozumí osoba, jež odeslala fotografii do soutěže prostřednictvím formuláře na webových stránkách, emailem nebo i jiným způsobem.

Poskytovatel prohlašuje, že je autorem fotografie, a že je starší 18ti let.

Práva poskytovatelem

Odesláním fotografie nijak nezanikají práva poskytovatele na další šíření či používání snímku.

Práva nabyvatele

Nabyvatel má právo užít a publikovat fotografie a její části:

  1. na médiích tištěných, filmových, elektronických i jiných;
  2. ve formě původní, retušované nebo jinak upravené;
  3. pro účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační i jiné.

Tato práva platí po neomezeně dlouhou dobu.

Finanční nároky

Odesláním fotografie nevzniká Poskytovateli nárok na žádnou finanční odměnu.

Osoby na fotografii

Odesláním fotografie Poskytovatel stvrzuje, že všechny osoby na fotografii souhlasí s výše uvedenými Právy nabyvatele. Nejsou-li osoby na fotografii způsobilé k právník úkonům, musí souhlas vyslovit jejich zákonný zástupce.

Soutěž

Odesláním fotografie se Poskytovatel zařazuje do soutěže o sud piva. Výherce bude vybrán odbornou porotou (Jan Hána, Luděk Jedlička, Jiří Pojezdný) z fotografií došlých daný měsíc. Celkově se soutěží o 8 sudů piva. Soutěž potrvá do 30. 9. 2020. Výherce bude vybrán nejpozději do 10. dne následujícího měsíce a oznámen na webových stránkách www.pivovarpoutnik.cz.

Výhra musí být převzata osobně v Pivovaru Poutník. Výhercem se prokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas).

Závěrečná ustanovení

Tato dohoda je uzavřena jako nevratná a neomezená, žádné ústní dodatky této smlouvy neexistují. Poskytovatel odesláním fotografie stvrzuje, že si tuto dohodu přečetl, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ním.

„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“

chmel

V Pelhřimově je tomu tak od roku 1552.